Zmiany w stawkach opłat - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Zmiany w stawkach opłat

Dla Mieszkańca
ZMIANY W STAWKACH OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNE OGRZEWANIA, WODY ORAZ INNYCH MEDIÓW
29-08-2023r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" informuje o zmianach:
taryfy dla ciepła ( pismo otrzymane z Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o. w dniu  24.08.2023) pismo zamieszczone tutaj
oraz
taryfy za wodę i ścieki na terenie naszego miasta (pismo otrzymane z Wodociągów Siemianowickich Aqua - Sprint Sp. z o.o.w dniu 29.08.2023), pismo zamieszczone tutaj30-11-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła”  dla:
TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach   – decyzja  OKA.4210.100.2022. CW z dnia 14.11.2022r.,.
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01.12.2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  12338,36 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5870,82 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 46,91 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  13,19 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta   o  7,11  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 7,13  %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  12338,36 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe  7908,33 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 46,91 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  16,98 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o  8,95  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 8,19%

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  12338,36 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 7943,46 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 46,91 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 14,19  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta   o  8,43  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 7,40  %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  12338,36 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 10990,99 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 46,91 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 19,27 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :

- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o  10,45  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 8,63 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  12338,36 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 2200,57 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5870,82 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 5,10 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 46,91 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  9,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 13,19 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o  6,29  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 6,13 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.12.2022r.18-11-2022r.
ZMIANA CEN WODY I ŚCIEKÓW


W dniu w 01 grudnia 2022r., na mocy Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 listopada 2021r., wchodzimy w drugi rok obowiązywania taryfy, wg której cena za 1 m³ wody wyniesie 6,94 zł netto, a za 1 m³ ścieków wyniesie 9,18 zł netto. Po doliczeniu do cen netto podatku VAT w wysokości 8%, cena 1 m³ wody wyniesie 7,50 zł brutto, a cena 1 m³ ścieków wyniesie 9,91 zł brutto. Stawki opłat abonamentowych nie ulegają zmianie. Decyzja jest opublikowana na stronie aqua-sprint.pl
Wody Polskie są zewnętrznym regulatorem cen. Zanim został on powołany, za ceny usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odpowiadała gmina, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – w zakresie weryfikacji taryf oraz rada gminy (miasta), która miała kompetencje do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryfy. W rezultacie uprawnienia związane z regulacją rynku, można powiedzieć, były rozproszone lokalnie. Powołanie organu nadzoru stało się zabezpieczeniem interesu odbiorców usług, poprzez kontrolę nad wysokością opłat tak, aby była ona racjonalna i uzasadniona ponoszonymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne kosztami. W konsekwencji odbiorcy usług nie są uzależnieni od taryfy ustalanej samodzielnie przez przedsiębiorstwo czy gminę na podstawie wyłącznie informacji przekazanych przez przedsiębiorstwo wod-kan, ponieważ jest ona analizowana i weryfikowana przez organ nadzoru jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Wody Polskie przeprowadziły analizę kryteriów i warunków ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz dokonały weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. Siemianowice Śląskie nie posiadają własnej oczyszczalni ścieków. Całość ścieków jest oddawana do oczyszczalni, będącej własnością Katowickich Wodociągów. Również całość wody jest kupowana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Ponieważ nastąpił wzrost cen u obu firm, automatycznie wzrosły koszty w  Wodociągach. Poza tym, nowe stawki pokrywają wszystkie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty związane z działalnością inwestycyjną. Koszty remontów oszacowano zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych. Głównym powodem zmiany taryfy jest wzrost kosztów wynikających z podwyżki cen hurtowych wody i ścieków u podmiotów zewnętrznych, na które Aqua-Sprint nie ma wpływu oraz konieczna działalność mająca na celu utrzymanie urządzeń wod-kan oraz nakłady na inwestycje, szczegółowo określone we wspomnianym Planie.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła”  dla:
Ciepłowni Siemianowice  – decyzja  OKA.4210.82.2022. PCR z dnia 14.10.2022r., która ma wpływ na ceny Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01.11.2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11790,05 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5210,83 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 44,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) została pomniejszona   o  0,15  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,63  %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11790,05 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe  6792,48 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 44,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,50 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) została pomniejszona   o  0,14  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,60%

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11790,05 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6914,84 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 44,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,34  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) została pomniejszona   o  0,13  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,62  %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11790,05 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 9331,02 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 5,10 zł / MW m-c
- Cena ciepła 44,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 16,37 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :

- opłata stała  (MW) ) została pomniejszona   o  0,20  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,58 %
. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  11790,05 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 2200,57 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5210,83 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 5,10 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 44,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  9,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) została pomniejszona   o  0,13  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,54 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.11.2022r.


21-10-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.82.2022. PCR z dnia 14.10.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni „Siemianowice”, która będzie  obowiązywać od  dnia 01 listopada ’2022r.  :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/. A.3.1  (dotyczy: ul. Katowicka 24,26,28, Lipowa 2,4, Sobieskiego 23,24,25,26):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11994,85 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 2216,64 zł / MW m-c
- Cena ciepła 110,09 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 9,96 zł / GJ

W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  A.3.1  :
- opłata stała  (MW) została pomniejszona o  13,19 %
- opłata  zmienna  (GJ)  wzrasta   o 43,43 %

-------------------------------------------------------------------------------------------------
2/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  11815,75 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 2200,57 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5210,83 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,54 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 44,20 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  9,14 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta   o 1,48 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 1,72 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.11.2022r.


07-10-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona zmiana aktualnych „Taryfy dla ciepła”  dla  :
spółki Tameh Polska Sp z o.o.  – decyzja  nr OKA .4210.50.2022.UJN ; z dnia 30.08.2022r.
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01.10.2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11148,24 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5210,83 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 42,02 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,16 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11148,24 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe  6792,48 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 42,02 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,50 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,15  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,14%

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11148,24 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6914,84 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 42,02 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,34  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,15 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15  %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11148,24 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 9331,02 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 42,02 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 16,37 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :

- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,13 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,14 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,
30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  11148,24 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5210,83 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,54 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 42,02 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,13 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.10.2022r. - skan dokumentu


27-09-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostały zatwierdzone zmiany aktualnych „Taryfy dla ciepła”  dla  :
1/. TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach – decyzja  nr OKA .4210.78.2022.PS ; z dnia 01.09.2022r  - nowe ceny i stawki za ciepło obowiązują od dnia  16.09.2022r,
2/. Dalkia Energia S.A. – decyzja  nr OKA .4210.93.2022.AZa ; z dnia 07.09.2022r  - nowe ceny i stawki za ciepło obowiązują od dnia  28.09.2022r,
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 28.09.2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11121,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5210,83 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,94 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 1,08 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,94 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11121,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe  6792,48 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,94 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,50 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,98  %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,87 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11121,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6914,84 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,94 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,34  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,92 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,84  %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11121,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 9331,02 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,54 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,94 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 16,37 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :

- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 1,24 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,99 %


5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  11121,83 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5210,83 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,54 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 41,94 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,55 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,97 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,82 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 28.09.2022r.
Dokumenty do pobrania strona 2 strona 1


03.08.2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ;
1/. z dnia 04.07.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  spółki Dalkia Polska Energia ,
2/ z dnia 06.07 2022 r..,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  spółki Ciepłowniczo –Energetycznej Jaworzno III.
3/. z dnia 13.07 2022 r..,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Elektrociepłowni Będzin

Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01.08.2022r. :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11061,52 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5084,25 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,45 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,28 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 3,82 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 6,74 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11061,52 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6665,90 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,45 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,51zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,24 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 3,47 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 6,35%

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11061,52 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6788,26 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,45 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,12  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 3,43%
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 6,62 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  11061,52 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 9128,49 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,45 zł / MW m-c
- Cena ciepła 41,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 16,03 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :

- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 3,03 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 6,14 %
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  11061,52 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5084,25 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,45 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 41,51 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,28 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 3,39 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 5,79 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.08.2022r Dokument 1 - Dokument 2

15-07-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
1/. nr OKA.4210.61.2022. PS  z dnia 15.06.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła”  dla  TAURON Ciepło , oraz
2/ nr OKA.4210.31.2022.AZa z dnia 25 maja 2022 r..,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  Taryfy dla ciepła”  dla  TAURON Wytwarzanie i CEZ Chorzów

Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01.07.2022r.

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  10467,35 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 5084,25 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 38,17 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,28 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 5,58 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 5,12 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  10467,35 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6665,90 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 38,17zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,24 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 5,05 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 4,82%

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  10467,35 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6788,26 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 38,17 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 12,12  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 5,00%
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 4,94 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  10467,35 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 9128,49 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 38,17 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 16,03 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 4,84 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 4,85 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  10467,35 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 5084,25 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,24 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 38,17 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,28 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 4,93 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 4,37 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.06-06-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:
 Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.39.2022. PS  z dnia 13.05.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła”  dla  TAURON Ciepło .
 Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01.06.2022r.  :
  
1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,  ul. Michałkowicka 44,46, ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,  ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
 
 - Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9743,72 zł. / MW / m-c
 - Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4986,18 zł / MW m-c
 - Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
 - Cena ciepła 35,96 zł / GJ
 - Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,08 zł / GJ
 - Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
 - opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,74 %
 - opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,90 %
  
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9743,72 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6567,83 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,96zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
 - opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,67 %
 - opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,85%
  
3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9743,72 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6690,19 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,96 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,96 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
 - opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,66%
 - opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,88 %
  
4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
 - Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9743,72 zł. / MW / m-c
 - Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8948,13 zł / MW m-c
 - Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
 - Cena ciepła 35,96zł / GJ
 - Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,73 zł / GJ
 - Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
 - opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,58 %
 - opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,82 %
 
 
5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
 
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło 9743,72 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4986,18 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,24 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 35,96 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia 8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,08 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,65 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,77 %
Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  
Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.06.2022r.06-04-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.15.2022. PS  z dnia 21.03.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni Siemianowice .
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 06.04.2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9635,72 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4986,18 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,54 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,08 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,03 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,02 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9635,72 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6567,83 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,54zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,03 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,02 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9635,72 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6690,19 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,54 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,96  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,03 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,02 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9635,72 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8948,13 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,24 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,54zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,73 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,03 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,02 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  9635,72 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4986,18 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,24 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 35,54 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,08 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,03 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,02 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 06.04.2022r

28-03-2022r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr - OKA.4210.6.2022.CV z dnia 09.02.2022roku została zatwierdzona nowa  „Taryfę dla ciepła dla Dalkia Polska Energia S.A. w Katowicach .
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 02.03.2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4909,34 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,13 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,19 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6490,99 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  13,88 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,11 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,18 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6613,35 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,83  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW)  wzrasta  o 0,11 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,19 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8824,42 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,52 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,10 %.
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,18 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  9630,83 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4909,34 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,23 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 35,53 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o  0,11 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o  0,17 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 02.03.2022r


28-03-2022
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr - OKA.4210.7.2022.PS z dnia 09.03.2022roku została zatwierdzona nowa  „Taryfę dla ciepła dla Turon Ciepło Sp. z o.o.. w Katowicach .
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 24.03.2022r.

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4986,18 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  11,08 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,53 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,34 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6567,83 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  14,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,48 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,32 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6690,19 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,96  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW)  wzrasta  o 0,47 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,27 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9630,83 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8948,13 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,53zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,73 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,67%.
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,41 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  9630,83 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4986,18 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,23 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 35,53 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 11,08 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o  0,47 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o  0,29 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 24.03.2022r15-02-2022

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr - OKA.4210.108.2021.AZa z dnia 24.01.2022roku została zatwierdzona nowa  „Taryfę dla ciepła dla Elektrociepłowni Będzin  Sp. z o.o. oraz - OKA.4210.96.2021.RZ  z dnia 25.01.2022roku została zatwierdzona  nowa „Taryfa dla ciepła dla Spółki Ciepłowniczo – Energetycznej Jaworzno III.
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 12.02.2022r.:

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9612,57 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4909,34 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,44 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 2,01 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 3,92 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9612,57 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6490,99 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,44 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  13,88 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,81 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 3,68 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9612,57 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6613,35 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,44 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,83  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW)  wzrasta  o 1,80 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 3,84 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9612,57 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8824,42 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 4,23 zł / MW m-c
- Cena ciepła 35,44zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,52 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,58 %.
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 3,55 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  9612,57 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4909,34 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 4,23 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 35,44 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 1,77 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 3,32 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 12.02.2022r.


14-02-2022

Korespondencja z Urzędem Regulacji Energetyki - Petycja oraz Odpowiedź URE
Komentarz do pisma znajdziecie Państwo w kolejnym wydaniu spółdzielczej gazety (luty 2022r.)

01-02-2022

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.100.2021. PS  z dnia 11.01.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni Siemianowice .,
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01’ luty  ’2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4909,34 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,16 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,16 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6490,99 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  13,88 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,15 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6613,35 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,83  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW)  wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8824,42 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,52 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,13 %.
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,14 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  9325,96 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4909,34 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,77 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
 W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,13 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.02.2022r


11-01-2022

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.100.2021. PS  z dnia 11.01.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni Siemianowice, która  obowiązuje od  dnia  01 lutego 2022r.  :


1/. A.3.1  (dotyczy: ul. Katowicka 24,26,28, Lipowa 2,4, Sobieskiego 23,24,25,26):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  12866,87 zł / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 1826,98 zł / MW m-c
- Cena ciepła 53,15 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 8,53 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  A.3.1  :
- opłata stała  (MW) wzrasta o 17,91%
- opłata  zmienna  (GJ)  wzrasta   o 14,67 %


Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.02.2022r.

11-02-2022

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.91.2021. RZ  z dnia 29.11.2021r została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla :  Turon Wytwarzanie S.A.

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9303,07 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4909,34 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,73 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,62 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,16 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,13 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9303,07 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6490,99 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,73 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,62 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  13,88 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9303,07 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6613,35 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,73 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,62 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,83  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW)  wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9303,07 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8824,42 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,73 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,62 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,52 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,13 %.
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,14 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29,30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  9303,07 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4909,34 zł / MW/ m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,73 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 33,62 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,13 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.01.2022r

11-02-2022

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Michał” informuje:

Niniejszym pragniemy poinformować,  iż  decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.100.2021. PS  z dnia 11.01.2022r.,  została zatwierdzona zmiana aktualnej  „Taryfy dla ciepła”  dla  Ciepłowni Siemianowice.
Poniżej przedstawiamy aktualne ceny i stawki za ciepło obowiązujące od dnia 01 luty 2022r.  :

1/. AG1/A. (dotyczy: ul. Łukasińskiego 47,51,53,55,57,59,61,63, ul. Górnicza 1,5a,
ul. Michałkowicka 44,46,  ul. Św. Barbary 24 , ul. Krótka 10, ul. Śląska 32,32a,
ul. Staszica 4, ul. Wyspiańskiego 2):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 4909,34 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A  :
- opłata stała  (MW) ) wzrasta  o 0,16 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,16 %
2/. AG1/B  (dotyczy: ul. M. Dąbrowskiej 12 a, b, c,  ul. Kapicy 1):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6490,99 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  13,88 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/B  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,15 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15 %

3/. AG1/C  (dotyczy: ul. Plac Bohaterów Września 1 do 8, ul. Budryka 6, 8, 10):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 6613,35 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 11,83  zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/C  :
- opłata stała  (MW)  wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,15 %

4/. AG1/D  (dotyczy: ul. Stawowa 3,3a):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną  9325,96 zł. / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe 8824,42 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła 3,77 zł / MW m-c
- Cena ciepła 33,69zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 15,52 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła  0,02 zł / GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/D  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,13 %.
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,14 %

5/. AG1/A /  A.2.1.  (dotyczy: ul. Stawowa 12,13,15,17,19,21 ul. Bytomska 6,7,18,20,21,29, 30,33,40 ul. Oświęcimska 2, ul. Żeromskiego 26,28):
- Miesięczna rata ceny za zamówiona moc cieplną Turon Ciepło  9325,96 / MW / m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Ciepłownia 1920,41 zł / MW m-c
- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 4909,34 zł / MW/ m-c

- Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 3,77 zł MW/    m-c
- Cena ciepła  Tauron Ciepło 33,69 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Ciepłownia  8,04 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe Tauron Ciepło 10,92 zł / GJ
- Miesięczna rata opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródło ciepła Tauron Ciepło 0,02zł /   GJ
W wyniku obecnej zmiany cen w grupie taryfowej  AG1/A/ A.2.1.  :
- opłata stała  (MW) wzrasta  o 0,14 %
- opłata  zmienna (GJ)  wzrasta  o 0,13 %

Podane wyżej ceny i stawki opłat są cenami netto, podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa taryfa dla ciepła  oraz powyższe ceny i stawki opłat obowiązują od 01.02.2022r.

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści