Dodatek mieszkaniowy - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Dodatek mieszkaniowy

Dla Mieszkańca > Dodatki i zasiłki


Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach (komunalnych, spółdzielczych, prywatnych, stanowiących własność), do których posiadają tytuł prawny (umowa najmu, przydział, akt własności itp.) lub nie posiadają takiego tytułu ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
 3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r . 4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
 4. Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego mieści się w normatywie lub przekracza normatywną powierzchnię nie więcej niż 30% albo 50% przy dodatkowym warunku, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. 
 5. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 6. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na podstawie złożonego wniosku i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 
 7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 8. Dodatek mieszkaniowy przysługuje pomimo zaległości czynszowych. W przypadku jednak stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli ich uregulowanie nie nastąpi 
 9. w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu dodatku, decyzja o przyznaniu 
  dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w w/w terminie 
  tj. 3 miesięcy, dodatek mieszkaniowy wypłaca się za okres, w którym wypłata była wstrzymana. 
  Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.
 10. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
  1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
  2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o dochodach.
  Uwaga 
  Osoby, które mają ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, mogą ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego 

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku.
  • Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wypełniona na podstawie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wysokość osiągniętych dochodów w trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.
  • Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio
w Referacie Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych
ul. Michałkowicka 105
Biuro Obsługi Mieszkańców (parter, pokój: AB)
  Godziny pracy Urzędu:
  poniedziałek: 7.00 - 17.00
  wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
  piątek: 8.00 - 14.00
 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 3. Opłaty
  Wniosek jest wolny od opłat.

  Terminy i sposób załatwienia sprawy
  1. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
 5. Osobiście w siedzibie urzędu.

 6. Informacje na temat przebiegu sprawy
  1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku „karty usług” na stronie internetowej UM .
 7. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 8. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

 9. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
  ul. Michałkowicka 105
  Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
  Referat Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych
  Tel. (32) 760-53-98 do 99, (32) 760-54-47 do 48
   

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści