Dodatek energetyczny - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Dodatek energetyczny

Dla Mieszkańca > Dodatki i zasiłki

Przyznanie dodatku energetycznego

Ogólny opis
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn. osobie która spełnia jednocześnie następujące warunki:
 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej co roku do dnia 31 marca każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” .

Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
 • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:
 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł. miesięcznie,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł. miesięcznie,
 • składającego się z co najmniej 5 osób i więcej - 18,93 zł. Miesięcznie;

Wymagane dokument
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Kopia obowiązującej umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). 

W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. 
W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
Dokumenty należy złożyć bezpośrednio
w Referacie Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych
ul. Michałkowicka 105
Biuro Obsługi Mieszkańców (parter, pokój: AB)

Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek: 7.00 - 17.00 
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00 
piątek: 8.00 - 14.00


W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy
W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.
Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w jednostce lub wyślij pocztą tradycyjną. 

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wnioskuDodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dokument może być odebrany przez Podatnika:
 • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 • Poprzez pocztę tradycyjną.
 • Osobiście w siedzibie urzędu.

Informacje na temat przebiegu sprawy
Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku „karty usług” na stronie internetowej UM.
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści