Organy spółdzielni - Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ

FOLLOW
logo smmichał
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MICHAŁ"
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
logo smmichał
logo smmichał
Spółdzielnia Mieszkaniowa
MICHAŁ
Przejdź do treści

Organy spółdzielni

O nas

W związku z rezygnacją z mandatu przez 6-ciu Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”, zgodnie z postanowieniami § 40 ust. 4 Statutu Spółdzielni:

„W przypadku utraty mandatu nie dokonuje się wyborów uzupełniających, w takim wypadku członkiem Rady, do końca kadencji Rady, staje się osoba, która uzyskała kolejną najwyższą ilość głosów podczas ostatnich wyborów do Rady Nadzorczej. Za wybory do Rady uznaje się również wybory uzupełniające. W przypadku kiedy taką sama ilość głosów otrzymało kilku kandydatów, członkiem Rady Nadzorczej zostaje kandydat z najstarszym numerem członkowskim w Spółdzielni. W braku dalszych kandydatów na członków Rady Nadzorczej przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej pięciu przeprowadzane są wybory uzupełniające, zgodnie z postanowieniami Statutu.”

W tych okolicznościach deklaracje objęcia mandatu Członka Rady Nadzorczej SM „Michał” złożyli:

1. Marian Sęk w dniu 18.04.2023r.
2. Renata Janeczek w dniu 18.04.2023r.
3. Jan Zagórski w dniu 18.04.2023r.
4. Zygmunt Klosa w dniu 18.04.2023r.
5. Dariusz Bochenek w dniu 19.04.2023r.
6. Adrian Duras w dniu 04.05.2023r.

Okoliczność powyższa nie zmienia jednak faktu, iż pomimo, że Spółdzielnia posiada w chwili obecnej 7-osobową Radę Nadzorczą wybraną podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, to pozostaje ona nadal zawieszona w swoich czynnościach przez Sąd, do czasu prawomocnego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Katowicach sprawy dotyczącej ważności wyborów Rady. Pomimo, że Zarząd, chcąc jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie Rady Nadzorczej, zaskarżył postanowienie o jej zawieszenie, Sąd orzekł, iż działania Rady mają być nadal zawieszone, do czasu zakończenia sprawy sądowej.

Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 14.11.2023 r..W dniu 14.04.2023 roku wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach z dnia 03.04.2023 roku o przyjęciu do akt rejestrowych postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydziału Cywilnego z dnia 28.12.2022 roku o udzieleniu zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały oraz zawieszenie postępowania rejestrowego.
Rada Nadzorcza Spółdzielni


Przewodnicząca Rady - Dorota Połedniok - rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożona w dniu 17.04.2023 roku

Zastępca Przewodniczącej -  Justyna Czerwińska - rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożona w dniu 17.04.2023 roku
Sekretarz  - Adam Noga - rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożona w dniu 17.04.2023 roku
Członek Rady - Grzegorz Kaszubowski - rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożona w dniu 18.04.2023 roku
Członek Rady - Monika Pawlas - Dyga - rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożona w dniu 17.04.2023 roku

Członek Rady - Marek Gorol - rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożona w dniu 28.04.2023 roku
Członek Rady - Tomasz KołodziejZarząd  Spółdzielni

Prezes Zarządu -  Grażyna Solorz
Wiceprezes Zarządu - Robert Kochanek
Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Schmidt

Zarząd pełni dyżury w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00
Kontakt
ul.Bohaterów Westerplatte 22
41-100 Siemianowice Śląskie
kancelaria@smmichal.pl
Wróć do spisu treści